تمایز لوله دوجداره پلی اتیلن اسپیرال و کورتیوب

در لوله های دوجداره پلی اتیلن کورتیوب موضوع تامین فشار حلقوی مخزن از طریق تیوب بدون هسته ای که دور آن از جنس پلی پروپیلن چرخیده است تامین می گردد. بدلیل بی هسته بودن این تیوب هزینه تمام شده تولید در این روش پایین خواهد بود.  اما در لوله های دوجداره پلی اتیلن اسپیرال موضوع تامین فشار حلقوی و تنش در مقابل خاکی که روی لوله ریخته می شود از طریق تیوبی که بصورت پر دور مخزن یا لوله چرخیده است تامین می گردد. در این لوله ها و مخازن قیمت تیوب بدلیل پر بودن تیوب از پلی اتیلن قیمت تمام شده تولید بالاتر می باشد ، در بحث میزان مقاومت هیچ تفاوتی فیمابین لوله های کورتیوب و اسپیرال وجود ندارد.

ادامه خواندن “تمایز لوله دوجداره پلی اتیلن اسپیرال و کورتیوب”