کاربرد محلول پاشی یا خاکی سیلیس

 سیلیس به خودی خود سمی نیست و امکان تجمع آن با عملیات زراعی در خاک بوجود نمی آید. به طور کلی سیلیس از طریق ریشه بیشتر و مؤثر تر از برگها جذب می شود، چرا که جذب برگی در برخی از گیاهان ممکن است به خوبی صورت نگیرد. قابلیت دسترسی سیلیس در خاک به میزان مواد آلی و مواد معدنی موجود درخاک بستگی دارد. خاک های دارای مقادیر بالای مواد آلی معمولاً میزان سیلیس قابل دسترس بیشتری در محلول خاک دارند. ادامه خواندن “کاربرد محلول پاشی یا خاکی سیلیس”