مشخصات تکنولوژیکی ژنراتورهای ازن

تست دی الکتریک های ژنراتورها تا دو برابر ولتاژ کاری،حدود 8000 ولت در کارخانه  و قبل از حمل. (توانایی تحمل این ولتاژ برای دی الکتریک های شیشه ایی غیر ممکن می باشد.)

تولید ازن در ولتاژی حدود 4000 ولت که بسیار پایینتر از ولتاژ کاری ژنراتور های با دی الکتریک شیشه ای می باشد.

دارای یک فیوز مجزا برای هر دی الکتریک. ادامه خواندن “مشخصات تکنولوژیکی ژنراتورهای ازن”