سختی آب

سختی آب، عملا شاخص میزان فعل و انفعال آب با صابون است و برای شستشو با آب های سخت تر به صابون زیادتری نیاز است  سختی آب به مجموعه املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب بر حسب میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم اطلاق میشود .

طبقه بندی آب ها از نظر سختی بشرح زیر میباشد  :

ادامه خواندن “سختی آب”