اثرات هیدراته آب یونیزه شده

1-انتقال بهتر اکسیژن و مواد مغذی به سلول ها

2-انتقال بهتر سموم و مواد زائد از سلول های متابولیکی به کلیه

3-آبرسانی سریع تر و آسان تر سلول ها ادامه خواندن “اثرات هیدراته آب یونیزه شده”