عملکرد RO 

مولکولهای حلال در پدیده اسمزی ، تحت نیروی اسمزی از غشاء نیمه تراوا عبور کرده و وارد محیط محلول ، با غلظت بالا می گردد . این پدیده طبیعی سعی در همسان سازی غلظت هر دو محیط غلیظ و رقیق در دو طرف غشاء دارد و تا جایی ادامه می یابد که غلظت اجزاء در دو طرف غشاء برابر شوند. اگر یک غشاء نیمه تراوا  بین دو محیط ، یکی از آب خالص و دیگری از آب شور قرار گیرد ، مقداری از آب خالص ازغشاء عبور کرده و وارد محیط غلیظ تر می شود ، جهت طبیعی حرکت به گونه ای است که محلول غلیظ تر رقیق شود . ادامه خواندن “عملکرد RO “