عوامل مهم موثر در گندزدائی با کلر

در صورتی که دستگاه بیشتر از یک روز از سرویس خارج می‌گردد باید سرکه شویی شود.

عوامل مهم موثر در گندزدائی با کلر :

غلظت کلر :با بالا رفتن میزان غلظت کلر توان گندزدائی آن افزایش می‌یابد.

زمان تماس کلر با آب : با افزایش زمان تماس کلر با آب ، تاثیرگندزدائی کلر بیشتر میگردد. لذا به غلظت کلر کمتری نیاز می‌باشد. ادامه خواندن “عوامل مهم موثر در گندزدائی با کلر”