روش‌های تصفیه آب خانگی

بررسی روش‌های تصفیه آب خانگی و کاربرد آنها
دستگاههای تصفیه آب خانگی برای حذف یا کاهـش مواد زائد آب آشامیدنی بکار میروند. این مواد عمدتا عبارتند از :
الف) سختی آب
ب) کلر و ترکیبات بیماریزای کلر
ج) فلزات سنگین
د) آلودگی‌های میکربی
در زیر به بررسی این پارامترها و روشهای تصفیه آن‌ها می‌پردازیم :
۱) مواد زائد آب ادامه خواندن “روش‌های تصفیه آب خانگی”