ضد عفونی سیستم انتقال (لوله ها تانک های ذخیره)

ضد عفونی سیستم انتقال (لوله ها تانک های ذخیره) :

پس از اتمام عملیات فراوری جهت شستشو و استریل خطوط تولید آب با غلظت بالای ازن پیشنهاد می گردد در این قسمت یک دستگاه ازن ژنراتور در نزدیکترن مکان نسبت به مخزن نهایی نصب می گردد و ازن به صورت مداوم با غلظت بالا در آب تزریق شده و آبی با خاصیت استریل کنندگی بالا تولید می کند که می تواند باعث از بین رفتن باکتری ها، قارچ ها، بیو فیلم ها کاهش ادامه خواندن “ضد عفونی سیستم انتقال (لوله ها تانک های ذخیره)”