آیا مواد معدنی حذف شده در سیستم تصفیه مورد نیاز بدن انسان نیست؟

بر خلاف جا افتادگی اسم آب معدنی بین مردم اکثرا تصور میشود که ویژگی اصلی آب تامین مواد معدنی مورد نیاز بدن است و اگر این مواد در آب هر چه بیشتر باشد برای بدن تقویت به حساب آمده و کم بودن آن ممکن است باعث کمبود هایی در بدن شود ادامه خواندن “آیا مواد معدنی حذف شده در سیستم تصفیه مورد نیاز بدن انسان نیست؟”