فرآیند RO در تهیه آب آشامیدنی

متدولوژی اسمزمعکوس

اسمز معکوس (Reverse Osmosis) ، یا به اختصار RO ، یک تکنولوژی است که تقریبا در هر صنعتی که احتیاج به تفکیک مواد حل شده از حلال باشد (معمولا حلال آب است) عمومیت پیدا کرده است . متداولترین استفاده RO در تهیه آب خالص است . در صنعت ، جهت تهیه آب DM و تصـفیه فاضـلاب بهداشـتی استفاده زیادی از RO می شود . از طریق نمک زدایی آب دریا و حتی بهبود مـزه آب از طریق حذف آلودگیهای مضر  مورد استفاده قرار می گیرد . در سیستم RO از فیلترهایی (غشاء) که معمولا از استات سلولز ، پلی آمید و پلی فنیل اکسید ساخته می شود و دارای منافذ بی نهایت ریز هستند ( کمتر از  0.001µm ) استفاده می گردد . این منافذ بی نهایت ریز در مقایسه ، شصت هزار برابر کمتر از قطر موی سر انسان می باشد پس بنابراین مکانیسم اسمز معکوس با فیلتراسیون تفاوت دارد به طوری که در غشای RO جداول و جزئیات حفره های فیزیکی وجود ندارد ( چنین حفره هایی حتی با چشم مسلح هم قابل دیدن نیستند ) آب و مواد آلی با جرم مولکولی کمتر ( توسط ایجاد پیوند آب با بخشهایی از ساختمان شیمیایی پلیمر ) قادر به عبور از پلیمر غشاء هستند ، اما نمکهای حل شده و مواد آلی با جرم مولکولی سنگین به دلیل اندازه ذرات و مشخصات بار الکتریکی شان به راحتی قادر به نفوذ از غشاء نیستند .اسمز معکوس به دلیل شباهتی که با فیلتراسیون دارد از این رو گاهی به آن ، هایپرفیلتراسیون نیز می گویند .

RO (Reverse Osmosis), or simply RO, a technology that almost every industry that requires the separation of substances dissolved in the solvent (usually solvent is water) is generally available. RO commonly used in the preparation of pure water. In industry, water supply and wastewater treatment DM health of the RO. RO process to produce drinking water from desalinated sea water and even improve the taste of water by removing harmful contaminants are used. The RO system of filters (membrane) that is usually cellulose acetate, polyamide and poly phenyl oxide can be built with extremely small pores (less than 0.001μm) is used. The pores are extremely small in comparison, sixty thousand times smaller than the diameter of the hairs is therefore the mechanism of reverse osmosis and filtration is different so that the RO membranes tables detail holes physically absent (such holes even with the armed together not visible), water and organic materials with molecular weight less (by linking the chemical structure of polymer parts water) can pass through the polymer membrane, but dissolved salts and organic compounds with high molecular weight because of the size and characteristics of the load their electricity are easily able to penetrate the membrane filtration .asmz reverse because it’s like that sometimes, also known as hyper filtration.

Reverse osmosis, water purification aqua component, water-purification equipment, industrial and semi-industrial, domestic and industrial water purifier filter 1,000 liters desalination, desalination reverse osmosis, desalination reverse osmosis, desalination, solar reverse osmosis, Qeshm Co. desalination, desalination Joker, magnetic desalination, desalination Co., desalination installation guide, installing desalination, desalination, water hazards, paper, desalination, desalination tenders, how desalination