اساس کار اسمز معکوس:

سیستم اسمز معکوس

اگر یک غشا نیمه تراوا بین دو محلول با غلظتهای متفاوت قرار گیرد، مقداری از حلال از یک طرف غشا به طرف دیگر منتقل می شود. جهت طبیعی حرکت حلال به گونه ای است که محلول غلیظ تر رقیق می شود، سپس آب خالص از غشا عبور کرده و وارد آب شور می شود.

اگر به سیستم اجازه رسیدن به تعادل داده شود، در ان صورت سطح اب نمک آن ( محلول غلیظ تر ) از سطح آب خالص بالاتر خواهد رفت.این اختلاف سطح را در دو طرف غشا فشار اسمزی می گویند. در اسمز معکوس، آب خام ( تصفیه شده ) توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشا نیمه تراوا می باشد، رانده می شود و چون ناخالصی ها قادر به عبور از غشا نیستند از اینرو در یک طرف غشا، آب تقریبا خالص و در طرف دیگر ان آب تغلیظ شده از ناخالصی ها وجود خواهد داشت این فرآیند برای تهیه اب اشامیدنی از ابهایی که حاوی املاح معدنی زیلد و ناخالصی های آلی می باشند، بسیار مناسب بوده و حتی قادر است از آب دریا با ( ppm 5000 TDS ) و نیز از ابهای شور، آب آشامیدنی تهیه کند. روش اسمز معکوس قادر به جداسازی مواد غیر آلی حل شده، مواد آلی حل شده، آلاینده های میکروبیولوژیکی از قبیل اندوتوکسین ها، ویروس ها، باکتری ها و ذرات می باشد. به دلیل این طیف وسیع جداسازی روش اسمز معکوس یک فرآیند مهم در زمینه تیمارهای آب است. این روش به هایپرفیلتراسین ( Hyper filtration ) نیز معروف می باشد، بدین ترتیب که با استفاده از این روش ذراتی به کوچکی یونها را نیز می توان جدا کرد. جهت زدودن نمکها و سایر ناخالصی های آب و بهبود رنگ، طعم و مزه می توان از این روش بهره گرفت. لازم به ذکر است که بیش از یک قن است که این تکنولوژی شناخته شده است ولی تا شصت سال اخیر یعنی تا زمانی که غشاء های خاص توسعه نیافته بودند، این تکنولوژی گسترش چندانی پیدا نکرده بود. تکنولوژی اسمز معکوس به وفور در صنایع غذایی، تولید آب میوه ها، صنایع برق، قدرت، میکروالکترونیک، داروسازی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این تکنولوؤی در دفع باکتری ها، پیروژن ها و آلودگی های آلی بسیارموثر است. همانگونه که ذکر شد روش اسمز معکوس به عنوان Hyper filtration نیز نامیده می شود که دقیق ترین و ریز ترین سیستم فیلتراسیون شناخته شده می باشد. این تکنولوژی از انتقال ذراتی به کوچکی یونهای منفرد حل شده در محلول نیز جلوگیری می کند.سیستم اسمز معکوس قادر به جداسازی باکتریها، نمکها، قندها،پروتئین ها، ذرات، رنگ ها و سایر موادی است که دارای وزن مولکولی بیش از 250-150 دالتون باشند، لازم به ذکر است که جداسازی یون ها با اسمز معکوس به کمک ذرات باردار انجام می شود. این مطلب بدین معنی است که یونهای حل شده که دارای بار می باشند مانند نمک ها، احتمال آن که توسط غشاء پس زده شوند نسبت به آنهایی که دارای بار نمی باشند مانند مواد آلی بسیار بیشتر است. به علت آن که سیستم اسمز معکوس در مقایسه با سایر روشها در درجه حرارت پایین تر و با انرژی مقرون به صرفه ای کار می کند،کاربرد های فراوانی مانند نمک زدایی، تیمار پسابها، بازیافت املاح معدنی، تغلیظ آب پنیر و سایر محصولات غذایی و مهمتر از همه در خالص سازی آب دارد. در سالهای اخیر سیستم اسمز معکوس به میزان فراوان در فرآوری آب مورد نیاز جهت دیالیز در بیمارستانها و جهت کارخانجات تولیدی دارویی و بهداشتی مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، روش اسمز معکوس قادر به تولید آبی خالص جهت استفاده در تزریق( EFI )( Water For Injection ) و برای آماده سازی محلولهای پراگوارشی و پراروده ای است.

If a semi-permeable membrane between two solutions of different concentrations were used, the amount of solvent is transferred from one party to the other side of the membrane. The natural motion of the vehicle is such that the more concentrated solution is diluted, the water will pass through the membrane and into the brine.
If the system is allowed to reach equilibrium, then the surface of the salt water (more concentrated solution) will be higher than the water level on both sides of the membrane osmotic pressure difference Rft.ayn say.There will be other impurities from the water condensed in the process for the preparation of drinking water from water containing inorganic salts and organic impurities are wide, very good, and even the sea water (ppm 5000 TDS) and also salt water, drinking water supply. Reverse osmosis to remove dissolved inorganic materials, organic materials dissolved, microbiological contaminants such as endotoxins, viruses, bacteria and particles. Because of the wide range of reverse osmosis separation processes in the field of water treatment. This method Hayprfyltrasyn (Hyper filtration) is known, so that using this method can also be separated particles as small as ions. To remove salts and other impurities from water and improve the color, taste can be used this way. Reverse osmosis technology is abundant in food, wine, industry, electricity, power, microelectronics, pharmaceutical, etc. can be used. It Tknvlvvy excreted bacteria, Pyrvzhn and organic contaminants are most effective. As mentioned above, also called Hyper filtration reverse osmosis as the most accurate and most fine filtration system is known. The technology of particles as small as individual ions dissolved in the solution also prevents reverse osmosis Knd.systm able to isolate bacteria, salts, sugars, proteins, particles, dyes and other substances that have a molecular weight of 250-150 Dalton, it should be noted that the separation of ions with reverse osmosis is done with the help of charged particles. Due to the reverse osmosis system in comparison with other methods to lower the temperature and the energy cost of works, many applications such as desalination, wastewater treatment, recycling of minerals, concentrated whey and other food products Above all, the purification of water. In addition, reverse osmosis to produce purified water for injection (EFI) (Water For Injection) and for the preparation of solutions and Prarvdh is Pragvarshy.

Relax Water Purifier, Water Purifier crystals, filters, domestic and industrial water treatment system for drinking water, condensed water from impurities, organic contaminants, reverse osmosis, minerals processing, wastewater treatment, removal of inorganic materials, water purification, disposal bacteria, semi-permeable membrane, hyper filtration, Pyrvzhn are