پکیج کلرزنی – شرکت

مخزن ذخیره آب

با بهره‌ گیری از آخرین فن‌آوری‌های روز دنیا و متخصصین مجرب در زمینه طراحی و ساخت دستگاه‌های تصفیه آب و فاضلاب مفتخر به ارائه خدمات ذیل می باشد :

کلر زنی دارای کاربردی گسترده در صنعت تصفیه آب و فاضلاب است و درحال حاضر از بین مواد گندزدا استفاده از کلر برای گندزدایی بدلیل ارزان بودن و قدرت میکروب کشی و اثر ابقایی نسبتاً خوب آن ، متداول ترین روش در دنیا و از جمله کشور ما می باشد کلر را می توان بصورت گاز کلر و کلر مایع استفاده نمود.  کلر، گاز خطرناک بوده و کار با آن نیاز به احتیاط های لازم دارد و از آنجایی که کلرگازی سمی ، محرک و میزان حد مجاز آستانه آن در هوای استنشاقی معادل ۳ میلی گرم درمترمکعب مطابق با استانداردهای (TLV)خفه کننده برای انسان است و تنفس گاز کلر به مقدار زیاد باعث مسمومیت بسیار شدید و گاهی مرگ می شود لذا استفاده از کلر زن گازی باید با توجه به رعایت ضوابط ایمنی خاصی صورت گیرد تا از بروز احتمالی حوادث و خطرات جانبی و مالی ناشی از نشت گاز درمحیط کارو محیط زیست جلوگیری شود لذا استفاده از سیستم کلر زن مایع با توجه به مزایای آن بیشتر توصیه شده است .

By using the latest technologies and experienced professionals in the design and construction of water treatment plants and sewage proud to offer the following services:

Chlorination has wide application in industry and waste water treatment
At present the use of chlorine for disinfection because of cheap disinfectants
And germ-killing power and good residual effect, the most popular way in the world and our country is such as chlorine gas and liquid chlorine, chlorine can be used. Chlorine gas is dangerous, making it necessary caution and as toxic chlorine gas, stimulating and threshold limit of 3 mg of inhaled air Drmtrmkb standards (TLV) is suffocating man
Environmental prevent the use of liquid chlorine women due to its advantages are most recommended.

Industrial and semi-industrial water treatment system, water storage tank, pump gas chlorination standard water chlorination, the water Woman chlorine, chlorination of water, chlorination of water, chlorination of water, the chlorine water, chlorine water woman, water chlorination Astkhr, chlorination of water wells, chlorination of water, chlorine water, chlorine water tank, water chlorination, chlorination of drinking water