نانو سنسورها در تصفیه آب و پساب

انواع فیلترهای سنسور نانو

از آنجائی که بسیاری از خواصی که انتظار می‌رود توسط سنسورها اندازه‌گیری شود در سطح مولکولی یا اتمی‌هستند از نانوتکنولوژی در کاربردهای حسگری یا شناسایی استفاده زیادی می‌شود.سنسورهایی که در ابعاد نانومتری ساخته شده‌اند از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند، عملکرد انتخابی دارند و پاسخ‌دهنده می‌باشند. بنابراین تأثیر نانو تکنولوژی بر سنسورها فوق‌العاده عمیق و گسترده است.

به طور کلی به منظور کنترل بوی ناخوشایند، لازم است تا اندازه‌گیری‌هایی مبنی بر میزان بوی منتشر شده انجام شود. ترکیبات بسیاری در بوهای ناشی از تصفیه پساب شناسایی شده‌اند. به طور نمونه این ترکیبات عبارتند از: ترکیبات کاهش یافته گوگرد یا نیتروژن، اسیدهای آلی، آلدئیدها یا کتون‌ها.

در سال‌های اخیر سنسورهای تجارتی مجموعه‌ای که بینی الکترونیکی نامیده می‌شوند برای شناسایی میکروارگانیسم‌ها و فلزات سنگین در آب آشامیدنی (مانند کادمیوم، سرب و روی) و به منظور شناسایی و تعیین مشخصات بوهای ناشی از مخلوط بخار جمع شده در بالای یک جامد یا مایع موجود در یک محفظه دربسته، تولید شده‌اند. این سنسورها روش سریع‌تر و نسبتاً ساده‌ای را برای پیگیری تغییرات در کیفیت آب و فاضلاب صنعتی فراهم می‌آورند.

نانوفتوکاتالیست
فتوکاتالیست ماده‌ای است که در اثر تابش نور بتواند منجر به بروز یک واکنش شیمیایی شود، در حالی که خود ماده، دست خوش هیچ تغییری نشود. فتوکاتالیست‌ها مستقیماً در واکنش‌های اکسایش و کاهش دخالت ندارند و فقط شرایط موردنیاز برای انجام واکنش‌ها را فراهم می‌کنند.
تیتانیم دی اکسید TIO2 (با گستره اندازه بین خوشه‌ها تا کلوئیدها – پودرها و تک بلوهای بزرگ)، نزدیک به یک فتوکاتالیست ایده‌آل است و تقریباً تمامی‌این خصوصیات رادارد. تنها استثناء آن این است که نور مرثی را جذب نمی‌کند. نانو ذرات دی اکسید تیتانیم، بر سطح زیرلایهای مناسبی از جمله شیشه و یا ترکیبات سیلیسی، پوشش داده می‌شوند و در حوضچه‌های تحت تابش نور ماوراء بنفش، قرار می‌گیرند.
بسیاری از آلاینده‌های موجود در آب‌های صنعتی که TIO2 آن‌ها را با آب و دی‌اکسید کربن تبدیل می‌کند عبارتند از: آلکان‌ها، آلکن‌ها، آلکین‌ها، اترها، آلدئیدها، الکل‌ها، ترکیبات آمینی، ترکیبات سیانیدی، استرها و ترکیبات آمیدی.

Since many of the properties that are expected to be measured by the sensor in the atomic or molecular level are not new technology applications, sensors or pins of use is high. New meter not sized sensors that are made are extraordinarily high sensitivity, high selectivity, and they are responding. So great effect and a new sensor technology is widespread and profound.
Generally unpleasant odor control, be sure to smell the published measurements to be performed. Many compounds have been identified in odors from waste water treatment. Typically, these compounds include sulfur or nitrogen compounds are reduced, organic acids, aldehydes or ketones.
In recent years a series of commercial sensors that are called electronic nose for detecting microorganisms in drinking water and heavy metals (such as cadmium, lead and zinc) in order to identify and characterize the odors caused by the vapor mixture on top of a solid or liquid in a sealed chamber, were produced. These sensors are fast and relatively easy way to track changes in water quality and provide industrial wastewater.
Nano Photo is Kali
Photocatalyst is a substance that causes a chemical reaction caused by radiation can be, while material, good hands there is no change. Photocatalytic oxidation and reduction reactions are not involved directly in user only needs to provide a response.
Titanium dioxide TIO2 (with a size range between clusters and colloids – powders and large single Blvhay), close to an ideal photocatalyst is almost Tmamyayn Radard properties. The only exception is that it does not absorb light Mrsy. Titanium dioxide nanoparticles on a suitable substrate surface including glass or silica compounds, and the ponds are covered under ultraviolet light, are.
Many industrial contaminants in the water that makes TIO2 them with water and carbon dioxide are: alkanes, alkenes, alkenes, ethers, alcohols, amine compounds, cyanide compounds, esters and amide compounds.

Hayzhnyk water treatment, water purification Saif water, water purification Pure water thermal desalination, desalination in Iran, desalting sea, sea water desalination, desalination Royal, Zahedan desalination, desalination knocks, water Chabahar desalination, desalination is? , Types of solar desalination, desalination price in Qom, price Royal desalination, desalination plant Chabahar