عوامل مهم موثر در گندزدائی با کلر

دستگاه تصفیه آب خانگی

در صورتی که دستگاه بیشتر از یک روز از سرویس خارج می‌گردد باید سرکه شویی شود.

عوامل مهم موثر در گندزدائی با کلر :

غلظت کلر :با بالا رفتن میزان غلظت کلر توان گندزدائی آن افزایش می‌یابد.

زمان تماس کلر با آب : با افزایش زمان تماس کلر با آب ، تاثیرگندزدائی کلر بیشتر میگردد. لذا به غلظت کلر کمتری نیاز می‌باشد.

PH آب : با افزایش PH آب تاثیرگندزدائی کلر کمترمیگردد. لذا به غلظت کلر بیشتری نیاز می‌باشد.

دمایی آب : با افزایش دمای آب ، تاثیر گندزدائی کلر بیشتر میگردد .لذا به غلطت کلر کمتری نیاز است .

مواد خارجی موجود در آب : با افزایش کدورت آب ( به دلیل امکان تماس کمتر کلر با میکرارگانیسمها ) تاثیر گندزدائی کلر کمتر می‌گردد.لذا به غلظت کلر بیشتری نیاز می‌باشد.

اندازه گیری میزان کلر توسط کیتهای کلرسنجی (OTO یا DPD):

OTO  قطره از محلول OTO را در داخل کیت کلرسنجی OTO ریخته سپس آن را تا خط نشان با آب پر نمائید درب آن را ببندید.با معکوس کردن کیت ، محلول را بهم بزنید.بر حسب میزان غلظت کلر ، رنگ محلول فوق از زرد کمرنگ تا زرد پررنگ تغییر می‌نماید . با مقایسه رنگ ایجاد شده با رنگ روی بدنه کیت می‌توان میزان کلرباقیمانده کل را برحسب میلی گرم در لیتر(PPM ) قراعت نمود.

DPD قرصی : یک عدد قرص را در داخل کیت DPD انداخته سپس آن را تا خط نشان با آب پر نمائید درب آن را ببندید.با معکوس کردن کیت ، محلول را بهم بزنید.بر حسب میزان غلظت کلر ، رنگ محلول فوق از قرمز کمرنگ تا قرمز پررنگ تغییر می‌نماید.با مقایسه رنگ ایجاد شده ، با رنگ روی بدنه کیت DPD می‌توان میزان کلر باقیمانده کل و یا آزاد ( بر حسب نوع قرص مورد استفاده ) را به میلی گرم در لیتر(PPM ) محاسبه نمود.

کیت‌های سنجش کلر توسط شرکت پارس اندیش ایلیا قابل عرضه می‌باشد.

طریقه تنظیم میزان کلر آب :

طبق استاندارد شماه ۱۰۱۱ ( ویژگیهای میکروبیولژیکی آب ) ایران میزان کلر آزاد باقی مانده در انتهای شبکه آبرسانی در شرایط عادی ۰٫۸ – ۰٫۵ میلی گرم در لیتر ( PPM ) می‌باشد. و این زمانی است که , زمان تماس کلر با آب حداقل ۳۰ دقیقه ، PH آب مابین ۹ – ۶٫۵ ، تیرگی آب (کدورت ) حداکثر ۵ NTU باشد .

لذا میزان تزریق توسط کلرزن را باید طوری تنظیم نمائیم که کلر باقی مانده آزاد مابین ۰٫۸ – ۰٫۵ باشد. و این در صورتی است که شبکه آبرسانی ما شرایط فوق را دارا باشد.(زمان تماس،PH،کدورت)

جهت افزایش و یا کاهش میزان کلر تزریقی به شبکه آب می‌توان با چرخاندن پیچ دبی پمپ تزریق (فقط در زمان روشن بودن پمپ ) از صفر تا ۱۰۰ درصد میزان تزریق را افزایش دادو یا برعکس.ودر صورت عدم جوابگو بودن پیچ دبی می‌توان با کم و یا زیاد ریختن پودر کلر، به داخل مخزن دستگاه ، میزان تزریق کلر را تنظیم نمود.

If the device is out of service for more than a day should be cleaning vinegar.

Important factors affecting disinfection with chlorine:

 Chlorine concentration: the higher the concentration of chlorine disinfection be increased.

Chlorine contact time with water: the increased contact time with chlorine water, the more chlorine is Tasyrgndzdayy. Therefore, the chlorine concentration is less.
Water PH: to increase water PH Tasyrgndzdayy Kmtrmygrdd chlorine. Therefore, the concentration of chlorine is needed.

Water temperature: water temperatures go up, the effect is more chlorine disinfection .lza to lower the chlorine concentration is required.

Foreign substances in the water: with an increase in turbidity (due to less contact with Mykrarganysmha chlorine) disinfection effect of chlorine is less Mygrdd.lza the chlorine concentration needed.

Chlorine kits measure Klrsnjy (OTO or DPD):

OTO OTO drops of solution inside the kit polls OTO chlorine spilled then fill it with water lines Bbndyd.ba door to reverse the kit, together Bznyd.br solution in concentrations of chlorine, color from pale yellow solution yello to change. By comparing the color of the body kit can be created with colors Klrbaqymandh total amount in milligrams per liter (PPM) was Qrat.

DPD tablets: one tablet DPD kit thrown into the water and then fill it up to show the door to reverse Bbndyd.ba kit solution together Bznyd.br by the chlorine concentration, the pale red color of the solution Reflecting change created a deep red color comparison with the color on the body of DPD kits can be total or free residual chlorine (used in OCPs) in milligrams per liter (PPM) was calculated.

Chlorine measurement kit supplied by Pars sighted Elijah.

How to adjust the amount of chlorine:

Standard Number 1011 (Mykrvbyvlzhyky properties of water) of the free residual chlorine in the water supply network in Normal 0. 8-0. 5 mg (PPM) is. And this is when, chlorine contact time with water at least 30 minutes, PH water between 9-6. 5, turbidity water (turbidity) is a maximum of 5 NTU.

The injection rate is set by the chlorinator to give the free residual chlorine between 0. 8-0. 5. And if the above conditions are met, we supply network. (Contact time, PH, turbidity)

To increase or decrease the amount of chlorine injected into the water supply by turning injection pump flow (just in time for the pump) from zero to 100 percent increase in injection or Brks.vdr deals for Dubai can be low and the lack of accountability screw or high chlorine powder pouring into the tank, the chlorine injection set.

Ortaköy water purifier, water treatment system Aqua Clear, pump gas chlorination, ozone water treatment, water purification, solar energy, water purification with sand, water and a banana peel, Water ro, reverse osmosis water purification water distillation, water is simply water in children, barking drinking water treatment, water purification, Panasonic, petrochemical, water treatment, water purification, fish farming, water treatment Pure Peru, Pure water Treatment Ytk