روش‌های تصفیه آب خانگی

روش های تصفیه آب خانگی

بررسی روش‌های تصفیه آب خانگی و کاربرد آنها
دستگاههای تصفیه آب خانگی برای حذف یا کاهـش مواد زائد آب آشامیدنی بکار میروند. این مواد عمدتا عبارتند از :
الف) سختی آب
ب) کلر و ترکیبات بیماریزای کلر
ج) فلزات سنگین
د) آلودگی‌های میکربی
در زیر به بررسی این پارامترها و روشهای تصفیه آن‌ها می‌پردازیم :
۱) مواد زائد آب
الف) سختی آب [۱]
املاح موجود در آب موجب بالا رفتن سختی آب می‌شوند
تماس آب با ترکیبات آهکی موجود در زمین باعث ورود عوامل سختی در آب‌ها شده و معمولا آب‌های زیرزمینی از سختی زیادتری نسبت به آب‌های سطحی برخوردارند.
سختی آب، عملا شاخص میزان فعل و انفعال آب با صابون است و برای شستشو با آب‌های سخت تر به صابون زیادتری نیاز است. سختی آب به مجموعه املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب بر حسب میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم اطلاق میشود.
طبقه بندی آب‌ها از نظر سختی بشرح زیر میباشد :
ـ آب‌های سبک : ۶۰-۰ میلی گرم در لیتر
ـآب‌های با سختی متوسط : ۱۲۰-۶۰ میلی گرم در لیتر
ـ آب‌های سخت : ۱۸۰-۱۲۰ میلی گرم در لیتر
ـ آب‌های خیلی سخت : بیشتر از ۱۸۰ میلی گرم در لیتر
ـ آب‌های سخت در درجه حرارت بالا در جداره کتری و دیگ‌های بخار رسوبات کربنات کلسیم ایجاد میکند. مطالعات اخیر نشان داده که مصرف آب‌های سخت تر بعلت وجود منیزیم و کلسیم مرگ‌های ناگهانی ناشی از امراض قلبی و عروقی را به شدت کاهش میدهد.
در حال حاضر هیچگونه رابطه ای میان پیدایش سنگ کلیه و سختی آب گزارش نشده است. علاوه بر این وجود کلسیم و منیزیم در آبهای آشامیدنی سخت مانع جذب فلزات سنگین نظیر سرب، کادمیوم، روی و مس و رسوب آنها در استخوانها می‌شود.
در عین حال در نقاطی از روسیه که از آب‌های نسبتا سخت استفاده می‌کنند به مواردی از پیدایش سنگ در مجاری ادرار برخورده اند. این موضوع تقریبا در آب‌های با سختی ۵۰۰ میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم به اثبات رسیده است.
از سوی دیگر در نقاطی که از آب‌های نرم تر استفاده می‌شود، به فشار خون، وجود چربی و کلسترول در خون برخورده اند که هر دوی این عوامل میتواند در مرگ‌های ناگهانی بسیار مؤثر باشد. به طور کلی میتوان گفت که در نقاطی که آب سخت مصرف می‌شود امراض قلبی کمتر از نقاطی است که ساکنین آنها آب‌های سبک تر مصرف می‌کنند. به علاوه بروز سکته‌های قلبی در نقاط با آب‌های سخت تر به مراتب کم تر از نقاط با آب‌های سبک تر است .

Household water treatment methods and their application
Household water treatment systems for drinking water are used to remove or reduce waste. These mainly include:
A) Hardness
B) chlorine and chlorine compounds pathogens
C) heavy metals
D) bacterial infections
The following is a review of these factors and treatment methods are discussed:
1) waste water
A) water hardness [1]
Increasing water hardness minerals in the water are
Contact calcareous substances in ground water contamination in water hardness factors and is usually more difficult than surface water are groundwater.
Water hardness, actually index the interaction of water with soap and water to wash with soap harder longer required. Hard water salts of calcium and magnesium in the water in milligrams per liter of calcium carbonate known.
Classification of water hardness are as follows:
Earth Style: 60-0 milligrams per liter
Water with medium hardness: 120-60 mg per liter
Hard water: 180-120 mg per liter
Very hard water: more than 180 milligrams per liter
Hard water at high temperature in the chamber kettles and boilers creates calcium carbonate deposits. Recent studies show that water consumption due to the presence of magnesium and calcium harder sudden deaths caused by cardiovascular diseases is strongly reduced.
Now any relationship between the appearance of kidney stones and water hardness has been reported. In addition, calcium and magnesium in hard drinking water absorbing heavy metals such as lead, cadmium, zinc and copper deposits in the bones.
However, in parts of Russia where the waters are relatively hard to come across cases of urinary tract stones in their appearance. This is almost in the water with a hardness of 500 mg calcium carbonate proven.
On the other hand, in areas where the water is softer, blood pressure, fat and cholesterol in the blood have met both of these factors can be very effective in sudden death. In general it can be said that in areas where hard water is consumed less heart disease than style points that residents water consumption. In addition, the incidence of myocardial infarctions in areas with hard water is far less than the waters lighter.

Eazy welltwo-step water purification, water treatment system Aqua clean, water purifier Iran- Nikotak evaporative desalination, desalination plant, the first water treatment, water purification, washing machines, water purifiers Mahan, Mashhad water treatment, water purification Joker, Joker water treatment Qom, paper, water treatment, water purification seal of light, jeweled water treatment, water purification Navaseri, repair desalination, desalination repairs