کاربرد محلول پاشی یا خاکی سیلیس

سیلیس

 سیلیس به خودی خود سمی نیست و امکان تجمع آن با عملیات زراعی در خاک بوجود نمی آید. به طور کلی سیلیس از طریق ریشه بیشتر و مؤثر تر از برگها جذب می شود، چرا که جذب برگی در برخی از گیاهان ممکن است به خوبی صورت نگیرد. قابلیت دسترسی سیلیس در خاک به میزان مواد آلی و مواد معدنی موجود درخاک بستگی دارد. خاک های دارای مقادیر بالای مواد آلی معمولاً میزان سیلیس قابل دسترس بیشتری در محلول خاک دارند.دربرخی موارد محلول پاشی سیلیس در برابر مبارزه با بیماری سفیدک پودری بسیارمؤثر است زیرا که بر روی قارچ عامل بیماری اثر مستقیم دارد. محلول پاشی  سیلیس  می تواند تا میزان 60 درصد نسبت به کاربرد آن در آب آبیاری بیماری سفیدک پودری را کاهش دهد. در محلولپاشی با سیلیس باید دقت کافی داشت و از اختلاط آن با ترکیبات دارای بور باید جلوگیری کرد. چون به دلیل خاصیت سورفکتانتی که دارد موجب افزایش جذب بور آزاد توسط گیاه می شود. در صورت نیاز به مخلوط کردن با عناصر یا ترکیبات دیگر بهتر است بطور آزمایشی جهت جلوگیری و تشخیص خسارات احتمالی و محلولپاشی شود.

 Silica is not toxic in and of itself does not create the possibility of accumulation in the soil arable operations. In general, silica is absorbed by the roots Byshtrvmvsrtraz leaves because leaves absorb some Weed may well not be. The availability of silica in the soil depends on the amount of organic matter and minerals in the soil. Soils with high levels of organic matter in soil solution is usually much more accessible silica Darnd.drbrkhy of foliar silica to combat powdery mildew are most effective because it has a direct effect on the pathogen. Silica can be sprayed up to 60% compared to the use of irrigation water to reduce powdery mildew. Drmhlvlpashy with silica and Azakhtlat Care should be prevented with compounds containing Bvrbayd. Because the property is a surfactant that increases the absorption of boron released by the plant. If you require mixing with other elements or compounds for prevention and detection of damage and Btvrazmayshy should be applied. Resin, silica, filters, domestic and industrial water treatment system sales silica, silica in food processing Cup silica, silica sale, active silica, silica Firoozkooh, silica sand filter, the company collapsed silica West, West Pars company collapsed silica, silica products Dar, processed silica, silica sinks, Frvsylys, Buy silica grain food sources of silica, silica Dar, food Snoopy West silica.