هوزینگ های فیلتر دستگاه تصفیه آب

هوزینگ های دستگاه تصفیه آب

هوزینگ های تک مرحله ای

هوزینگ های تک مرحله ای با ورودی های 1/2 ، 3/4 و 1 اینچی در اندازه های مختلف 7 ، 10 ، و 20 اینچی ، مناسب جهت انواع فیلترها و مصارف مختلف فیلتراسیون آب می باشند.

همچنین هوزینگ های آب گرم تک مرحله ای جهت استفاده در آب گرم تا 80 درجه سانتی گراد می باشند.هوزینگ دو مرحله ای

هوزینگ های دو مرحله ای با ورودی 3/4 اینچ در اندازه های مختلف 7و 10و 20 اینچی، مناسب جهت انواع فیلترها و مصارف مختلف فیلتراسیون آب.

هوزینگ 3 مرحله ای

هوزینگ های 3 مرحله ای با ورودی 3/4 و 1 اینچ در اندازه های مختلف 7و 10و 20 اینچی، مناسب جهت انواع فیلترها و مصارف مختلف فیلتراسیون آب.

Single-stage housing

Housing single-phase inputs 1/2, 3/4 and 1 inch in sizes 7, 10, and 20-inch, suitable for a variety of filters and water filtration are of universal application.

The single-stage housing hot water for use in hot water up to 80 degrees centigrade.

Two-stage housing

Two-stage housing with 3/4 inch input in various sizes 7, 10 and 20 inches, suitable for a variety of filters and water filtration application.

3-stage housing

Housing of 3-phase input and 1 3/4 inches in sizes 7, 10 and 20 inches, suitable for a variety of filters and water filtration application.

Water PURE water purifier, water purifier Puricom, membrane filter, carbon filter, water purifier Tabriz, single filter water purifier, water purifier single filter clean water, water purification units, single-stage water purifier Puritek, installation 6 water purification filters, installation of water purification soft water, water filter installation, how to replace the water filter, water purifier, household water purification filters, 3-stage housing, housing two-stage, single-stage housing