عوامل موثر در ته نشینی فلوکها

تصفیه آب زیرسینکی Ro

عوامل موثر در ته نشینی فلوکها به قرار زیر است :

1-اندازه ، شکل و وزن فلوکها

2- ویسکوزیته و درجه حرارت آنها

3- زمان ته نشینی

4-عمق حوض ته نشینی

5-بار سطحی حوض ته نشینی

6-سرعت جریان آب

7-کیفیت ورودی و خروجی های حوض

سرعت ته نشینی فلوکها در 30 درجه سانتیگراد 2.3 برابر صفر درجه سانتیگراد است .

زمان ته نشینی فلوکها در یک حوض باید طوری باشد که وقتی فلوکها به آخر حوض رسید ته نشین شده باشد . زمان ته نشینی حوضها را معمولا مادل زمان پرشدن آنها در نظر میگیرند .

حوضهای ته نشینی را بصورت مستطیلی و دایره ای میسازند . در تمام انواع حوضها کف حوض شیبی به طرف محل جمع آوری لجن خواهد داشت تا لجن به راحتی وبه کمک پاروهای مخصوص بتواند در این محل تخلیه گردد .

حوضهای دایره ای که در مقایسه با حوضهای مستطیلی زمین زیادتری نیاز دارد و هزینه ساخت آنها نیز بیشتر است ورودیشان اغلب در مرکز قرار دارد و خروجی آنها بصورت کانالهای شعاعی که از مرکز تا کناره ها امتداد یافته ساخته می شود . در این کانالها سوراخهایی بای جمع کردن آب ته نشین شده تعبیه شده است .

حوضهای ته نشینی مربع به ندرت در تصفیه آب مورد استفاده می باشد .

نوع دیگر حوضهای ته نشینی حوضهای دایره ای با جریان روبه بالا است که در آنها بین آب فلوکه شده ورودی و لجن های ته نشین شده قبلی تماس برقرار است . ورودی حوضهای ته نشینی باید طوری ساخته شود که اولا سبب شکستن فلوکها در حوض ته نشینی نشود ، ثانیا آب ورودی را بطور یکنواخت در تمام حوض پخش کند . ورودی ممکن است به صورت مانع سوراخ دار در حدود 0.12 تا 0.14 متر در ثانیه است .

Factors in settling flock to the following:
1. The size, shape and weight of the flock
2. The viscosity and temperature are
3. The settling time
4. The depth of the sedimentation basin
5-time surface settling pond
6-speed water flow
7-quality input and output dock

Flock sedimentation rate at 30 ° C and 2.3 ° C is equal to zero.

Settling time flock to flock in a pool shall be such that when the pool will be deposited. Settling time Hvzha models usually consider when filling them.

Rectangular and circular form of the sedimentation pond. In all Hvzha dock floor gradient to collect the sludge, the sludge will easily help and special squeegee can be emptied at this location.

Circular pool that needs more than Hvzhay rectangular land and construction costs, they are also more often located in the center Vrvdyshan

And output them as channels extending radially from the center to the periphery are made.

 By collecting the precipitated water holes in the channel is embedded.

Sedimentation pond square is rarely used in water treatment.

Another type of sedimentation tank with circular pond where the water flows upward Felucca input and sludge is deposited prior contact.

Input settling pond should be made by the first break would not flock in the sedimentation basin, second water intake evenly throughout the pool player. Input may be about 0.12 to 0.14 meters per second barrier is leaky.

Industrial and semi-industrial water treatment equipment, water purification units crystals, filters, domestic and industrial water treatment system for semi-automatic water softener, water softener resin, magnetic water softener, water softener and its variants, softener and anti-sedimentation tank with agitator , overhead water tank, hydraulic tank, chlorine wife, Claire automatic woman, women, pool chlorine, chlorinated liquid