فواید ازن در تصفیه آب

فواید استفاده از ازن

ازن فرم مولکولی از اکسیژن است که در آن سه اتم اکسیژن به یکدیگر متصل شده اند اتم اکسیژن اضافی در ساختار ازن آنرا به قویترین اکسیدکننده و ضدعفونی کننده ی کاملا طبیعی تبدیل کرده است ازن بسیار ناپایدار بوده و تحت شرایط عادی به سرعت تجزیه می شود بنابراین این ماده باید در محل مصرف توسط ژنراتور ازن تولید گردد. سیستم های تولید ازن به صورت سانترال بوده و نیاز به هیچگونه ماده اولیه مصرفی ندارد و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستند.  ازن بدون در نظر گرفتن ماهیت باکتری، ویروس، قارچ، میکروارگانسیم و انگل، آنها را از محیط حذف می نمایید تایید FDA جهت استفاده مستقیم ازن برای ضدعفونی آب و مواد غذایی در سال 2001 میلادی تحول عظیمی در استفاده از ازن به صورت گازی یا محلول در آب برای کاهش بار میکروبی به وجود آورد.

Ozone is a form of molecular oxygen in which three oxygen atoms are connected to additional oxygen atom in the structure of the most powerful oxidizer and disinfectant ozone, it has become quite normal ozone is very unstable and quickly decomposes under normal conditions Therefore, this matter should take place produced by ozone generators. Ozone production systems for central and does not need any raw material consumption and economically affordable. Ozone regardless of the nature of bacteria, viruses, fungi, microorganisms and parasites, they are removed from your environment approved by the FDA for direct use ozone to disinfect water and food in 2001, a great change in the use of ozone in gaseous or dissolved created to reduce the microbial load in the water.

Iran- Nikotak water purifier, household water purifier, membrane filter, carbon filter, evaporative desalination, desalination distillation, ozone for disinfection, ozone gas, water treatment aquajoy, Australia Aqua water purification, swimming pool with ozone water treatment, water purification reverse osmosis water purification of water x water desalination plant for agricultural produce ozone systems, ozone generators