مزایای سیستم کلر زنی

سیستم کلرزنی
  • مشکلات ایمنی در رابطه با حمل و نقل و ذخیره ازن محدود است.
  • خواص ویروس کشی و باکتری کشی عالی دارد.
  • فرآیند گندزدایی در زمانهای تماس کوتاه صورت می گیرد.
  • کیفیت آبهای پذیرنده به علت افزایش غلظت اکسیژن محلول حاصل از گندزدایی ازن بهبود کیفیت پساب فلضلاب (از جمله رنگ ، بوو کدورت)
  • توسعه آسان فرآیند ازن برای زلال سازی پیشرفته

ChloriSafety problems related to the transportation and storage of ozone is limitedKilling viruses and bacteria have excellent cleansing properties.Disinfection process takes place at short calls.Acceptor water quality due to increased dissolved oxygen concentration of ozone disinfection of wastewater quality improvement Flzlab (such as color, opacity Bvv)Ozone for clarification of the process advanced.

Water puri water, water purification sure, chlorine for water purification device Elijah woman, the wife Claire, the woman chlorine water, the chlorine gas, chlorine gas systems, chlorination of water, waste water chlorination, chlorine tanks, chlorination water tanks, water chlorination tank, chlorination gas chlorination of drinking water